Menu
A+ A A-

1.     SZERVEZET ADATAI

Az adatkezelő neve

ITBN CONF-EXPO (Cipóren Kft.)

Az adatkezelő címe

1137 Budapest, Pozsonyi út 16.

(Édesmindegy Desszertbár)

Az adatkezelő elérhetőségei

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap: www.ITBN.hu

Adatvédelmi Tisztviselő

Balogh Turul

Elérhetőségei

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Postacím: H-1137 Budapest, Pozsonyi út 16. (Édesmindegy Desszertbár)

2.     AZ ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT TÁRGYA

Jogos érdek vizsgálata az ITBN CONF EXPO (Cipóren Kft.) által megrendezésre kerülő Informatikai Biztonság Napja rendezvény során kezelt adatok tekintetében, mely során a regisztrációs adatok tisztítása, javítása történik.

3.     A TERVEZETT SZEMÉLYES ADATKEZELÉS CÉLJA

Adatkezelő a rendezvény regisztrációs felületén megadott személyes adatok tisztítása, javítása céljából kezeli azokat, hogy egységes megjelenés biztosítson, javítsa az elgépeléseket, valamint hibátlan nyomon követhető tiszta adatbázist hozzon létre.

4.     A TERVEZETT SZEMÉLYES ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelés jogalapja a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, mely alapján az adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben „az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé”. 

5.     A KEZELNI KÍVÁNT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

Név, cégnév, beosztás, munkakör-besorolás, email-cím, telefonszám.

6.     A KEZELNI KÍVÁNT SZEMÉLYES ADATOK FORRÁSA

Adatkezelő által a rendezvény honlapján biztosított regisztrációs felületen történő Érintett általi önkéntes adatszolgáltatás útján.

7.     AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az adatbázisban szereplő adatokat Adatkezelő egy évig őrzi meg, a soron következő rendezvény adatbázisának tisztításához szükséges ideig, ezt követően a korábbi adatok törlésre kerülnek.

8.     AZ ADATKEZELÉS MÓDJA

A tisztítás során csak az olyan típusú hibák kerülnek javításra, amely az elgépelésekből, téves adatrögzítésből erednek, így a kis- és nagybetűk felcserélése, egyértelmű megnevezések rosszul rögzítése. Ezen túlmenően az olyan adatok, amelyek egyértelműen nem azonosíthatók az érintett megkeresésével, egyeztetés során kerül javításra. E javítás a megadott adatok felülbírálatára, önhatalmú módosítására, cseréjére nem terjed ki.

Az adatbázis manuális módon kerül tisztázásra. A szervezet az adatokhoz való hozzáférést megfelelő jogosultságokkal és jogosultsági szintekkel biztosítja.

9.     ÉRINTETTI JOGOK

Az adatkezelés hatálya alá tartozó érintettek gyakorolhatják mindazon jogukat, amelyek a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelet szerint megilletik. Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a fent megjelölt célból történő kezelése ellen.

Amennyiben az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, az Adatkezelő korlátozza az érintett személyes adatinak kezelését, azokon további műveleteket nem végez. A korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. Amennyiben az érintett tiltakozása megalapozott, az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezeli tovább. Amennyiben megállapításra kerül, hogy az adatkezelést az Adatkezelő jogos érdeke továbbra is indokolttá teszi, az adatkezelés tovább folytatódik. Az adatkezelő mind a tiltakozásnak eleget tevő, mind pedig az azt megtagadó döntéséről írásban tájékoztatja az érintettet.

Az Alaptörvény rögzíti, hogy mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez. A GDPR alapelvi szinten rögzíti, hogy a természetes személyek személyes adatainak kezelésével összefüggő védelme alapvető jog. Az Info tv. kifejezett célja az adatok kezelésére vonatkozó alapvető szabályok meghatározása annak érdekében, hogy a természetes személyek magánszféráját az adatkezelők tiszteletben tartsák.  A Polgári Törvénykönyv külön nevesíti a magántitokhoz és a személyes adatok védelméhez való jogot. A személyes adattal visszaélést a Büntető Törvénykönyv is bünteti. Fenti jogszabályok alapján az Érintetteknek méltánylást érdemlő alapvető joga, hogy információs önrendelkezési jogát gyakorolhassa, hogy magánszféráját az adatkezelő tiszteletben tartsa.

10.  MEGÁLLAPÍTÁSOK

Az adatok tisztítása során nem történik az érintett jogaira és szabadságaira nézve hátrányos megkülönböztetés, valamint az adatkezelés csökkenti az esetleges rossz megjelenítéssel járó kockázatokat.

Az adatkezelés során különleges adat nem kerül feldolgozásra, begyűjtésre.

A tisztítás elvégzése a rendezvény megjelenéséhez nagyban hozzájárul, annak hiányában a megítélést ronthatja, negatív visszhangot kelthet, súlyosabb esetben presztízsvesztéssel járhat.

A személyes adatok ilyen módon történő kezelése célhoz kötött, valamint az adatkezelés alapelveinek - különösen a pontosság, korlátozott tárolhatóság - figyelembevételével történik.

Az ITBN rendezvényszervező bizottsága az előzetes tájékoztatásnak megfelelően közzétette az adatkezelési tájékoztatóját és az adatvédelmi nyilatkozatát, valamint a regisztrációs felületen is hivatkozásként megjelenítette.

11.  AZ ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT EREDMÉNYE

Fent bemutatott adatkezelési tevékenység nélkülözhetetlen része a rendezvény megvalósításának, amely hozzájárul az adatok pontos és naprakészen tartásához, valamint az adatbázis megfelelő szintű használatához.

Az érintettnek is lényeges érdeke fűződik adatai kezeléséhez, amely egybeesik az ITBN érdekével.

Ezen adatkezelés hatását az Érintett érdekeire és alapvető jogaira megfelelő garanciák, valamint rendeletben meghatározott alapvető jogok biztosítottak.

Az adatkezelés átlátható és elszámoltatható, valamint megfelelő szintű szervezési és technikai intézkedések kerültek alkalmazásra az adatok védelme érdekében.

Az érdekmérlegelési teszt eredménye, hogy a Társaság az adatbázisában tárolt személyes adatokat a GDPR hatályba lépését követően, 2018. május 25. napjától a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott jogalap, a jogos érdek alapján kezeli.