Logo

1.     SZERVEZET ADATAI

Az adatkezelő neve

ITBN CONF-EXPO (Cipóren Kft.)

Az adatkezelő címe

1137 Budapest, Pozsonyi út 16.

(Édesmindegy Desszertbár)

Az adatkezelő elérhetőségei

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap: www.ITBN.hu

Adatvédelmi Tisztviselő

Balogh Turul

Elérhetőségei

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Postacím: H-1137 Budapest, Pozsonyi út 16. (Édesmindegy Desszertbár)

2.     AZ ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT TÁRGYA

Jogos érdek vizsgálata az ITBN CONF EXPO (Cipóren Kft.) által megrendezésre kerülő Informatikai Biztonság Napja rendezvény során kezelt adatok tekintetében, melynek során a referencia alapú jelentkezés kezelése történik.

3.     A TERVEZETT SZEMÉLYES ADATKEZELÉS CÉLJA

Adatkezelő a rendezvényen való részvételt regisztrációhoz és referencia személy megadásához köti, annak érdekében, hogy a szakmai érdekeltségű személyeknek és az eseményt támogató szakmai partnereknek biztosítani tudja a részvételt, a helyszín befogadóképességének korlátozottsága miatt, illetve az esemény nyíltságából és ingyenességéből eredő túljelentkezés kockázatának elkerülésére érdekében.

4.     A TERVEZETT SZEMÉLYES ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelés jogalapja a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, mely alapján az adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben „az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé”.

5.     A KEZELNI KÍVÁNT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

Név, cégnév, beosztás, email-cím

6.     A KEZELNI KÍVÁNT SZEMÉLYES ADATOK FORRÁSA

Adatkezelő által a rendezvény honlapján biztosított regisztrációs felületen történő (mind jelentkező, mint referencia személy adatai tekintetében) Érintett általi önkéntes adatszolgáltatás útján.

7.     AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az adatbázisban szereplő adatokat Adatkezelő egy évig őrzi meg, ezt követően az adatok törlésre kerülnek.

8.     AZ ADATKEZELÉS MÓDJA

A beérkezett regisztrációs adatok feldolgozásával a referencia személy megkeresése történik, melynek során elektronikus levél formájában a referencia személy értesítésére kerül sor, melyben a megkeresés tárgya és indokai szerepelnek. Ezen megkeresés a regisztráló személyes adatait tartalmazza. A megerősítés után, a referencia személy jóváhagyásával a regisztráció befejezettnek tekinthető.

Amennyiben a jelentkező személy a korábbi rendezvényen megjelent és a regisztrációs adatai megegyeznek a korábbi regisztráció során megadott adatokkal, úgy a jelentkezés folyamata leegyszerűsíthető.

A szervezet az adatokhoz való hozzáférést megfelelő jogosultságokkal és jogosultsági szintekkel biztosítja.

9.     ÉRINTETTI JOGOK

Az adatkezelés hatálya alá tartozó érintettek gyakorolhatják mindazon jogukat, amelyek a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelet szerint megilletik. Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a fent megjelölt célból történő kezelése ellen.

Amennyiben az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, az Adatkezelő korlátozza az érintett személyes adatinak kezelését, azokon további műveleteket nem végez. A korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. Amennyiben az érintett tiltakozása megalapozott, az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezeli tovább. Amennyiben megállapításra kerül, hogy az adatkezelést az Adatkezelő jogos érdeke továbbra is indokolttá teszi, az adatkezelés tovább folytatódik. Az adatkezelő mind a tiltakozásnak eleget tevő, mind pedig az azt megtagadó döntéséről írásban tájékoztatja az érintettet.

Az Alaptörvény rögzíti, hogy mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez. A GDPR alapelvi szinten rögzíti, hogy a természetes személyek személyes adatainak kezelésével összefüggő védelme alapvető jog. Az Info tv. kifejezett célja az adatok kezelésére vonatkozó alapvető szabályok meghatározása annak érdekében, hogy a természetes személyek magánszféráját az adatkezelők tiszteletben tartsák.  A Polgári Törvénykönyv külön nevesíti a magántitokhoz és a személyes adatok védelméhez való jogot. A személyes adattal visszaélést a Büntető Törvénykönyv is bünteti. Fenti jogszabályok alapján az Érintetteknek méltánylást érdemlő alapvető joga, hogy információs önrendelkezési jogát gyakorolhassa, hogy magánszféráját az adatkezelő tiszteletben tartsa.

10.  MEGÁLLAPÍTÁSOK

A regisztráció során megadott adatok a jelentkező személy által kerülnek rögzítésre, a referencia fogalmából eredően valószínűsíthető, hogy az ilyen céllal megjelölt személynek tudomása van arról, hogy őt ezen okból kifolyólag megjelölhetik. Annak kizárására, hogy tévesen vagy hibásan megadott személy számára kerüljenek elküldésre jelentkező adatai, az adatok közlését megelőzően referencia személy megerősítésének kérése történik.

Az adatkezelés során különleges adat nem kerül feldolgozásra, begyűjtésre.

A személyes adatok ilyen módon történő kezelése célhoz kötött, valamint az adatkezelés alapelveinek figyelembevételével történik.

Az ITBN rendezvényszervező bizottsága az előzetes tájékoztatásnak megfelelően közzétette az adatkezelési tájékoztatóját és az adatvédelmi nyilatkozatát, valamint a regisztrációs felületen is hivatkozásként megjelenítette.

11.  AZ ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT EREDMÉNYE

Fent bemutatott adatkezelési tevékenység nélkülözhetetlen része a rendezvény megvalósításának, amely hozzájárul a rendezvény szakmai érdeklődésű csoportjának fenntartásához.

Ezen adatkezelés hatását az Érintett érdekeire és alapvető jogaira megfelelő garanciák, valamint rendeletben meghatározott alapvető jogok biztosítottak.

Az adatkezelés átlátható és elszámoltatható, valamint megfelelő szintű szervezési és technikai intézkedések kerültek alkalmazásra az adatok védelme érdekében.

Az érdekmérlegelési teszt eredménye, hogy a Társaság az adatbázisában tárolt személyes adatokat a GDPR hatályba lépését követően, 2018. május 25. napjától a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott jogalap, a jogos érdek alapján kezeli.  

© ITBN - Informatikai Biztonság Napja - National Day of IT Security Minden jog fenntartva - All rights reserved.