Menu
A+ A A-

 1.     SZERVEZET ADATAI

Az adatkezelő neve

ITBN CONF-EXPO (Cipóren Kft.)

Az adatkezelő címe

1137 Budapest, Pozsonyi út 16.

(Édesmindegy Desszertbár)

Az adatkezelő elérhetőségei

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap: www.ITBN.hu

Adatvédelmi Tisztviselő

Balogh Turul

Elérhetőségei

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Postacím: H-1137 Budapest, Pozsonyi út 16. (Édesmindegy Desszertbár)

 2.     AZ ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT TÁRGYA

Jogos érdek vizsgálata az ITBN CONF EXPO (Cipóren Kft.) által megrendezésre kerülő Informatikai Biztonság Napja rendezvény során kezelt adatok tekintetében, mely során az esemény résztvevőiről fotó és videófelvétel készül(het). 

3.     A TERVEZETT SZEMÉLYES ADATKEZELÉS CÉLJA

A rendezvény ideje alatt a résztvevőkről felvételek készülnek (fényképek és videófelvételek hangrögzítéssel egybekötve), melyek azt a célt szolgálják, hogy a rendezvényről megfelelő multimédiás tartalom (összefoglaló filmek / videók / reklámanyagok) kerüljenek előállításra, továbbá a kihelyezett videókamerák felvételeinek statisztikai célú (adott előadás látogatottság mérésének) felhasználására.

4.     A TERVEZETT SZEMÉLYES ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelés jogalapja a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, mely alapján az adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben „az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé”.

Továbbá a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 2:48. §-ának a képmáshoz és a hangfelvételhez való jog (2) bekezdésének értelmében: nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén.

5.     A KEZELNI KÍVÁNT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

Képmás (fénykép, mozgókép, videó) és hang

6.     A KEZELNI KÍVÁNT SZEMÉLYES ADATOK FORRÁSA

Adatkezelő által a rendezvény helyszínén kihelyezett videókamerák és megbízottak által történő felvételek készítése során keletkeznek. Ezen kihelyezett kamerák és a megbízottak által készített felvételek az ITBN felügyelete alá tartoznak.

7.     AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az elkészített és tárolt felvételek megőrzésére az eredeti cél megszűnéséig, de legfeljebb három évig történik.

8.     AZ ADATKEZELÉS MÓDJA

A felvételeket a szervezet közösségi oldalakon, sajtóban, illetve egyéb médiumokban nyilvánosságra hozhatja.  A szervezet az érintett kifejezett és előzetes hozzájárulása hiányában nem készít kifejezetten csak az érintettről felvételt (egyéni ábrázolás), azonban a rendezvény résztvevői adott esetben megjelenhetnek a felvételeken. A szervezet a rendezvényen résztvevő látogató tájékoztatása érdekében jól látható helyen felvétel készítésére vonatkozó figyelmeztető jelzéseket helyez ki. Amennyiben a látogató nem kíván a felvételeken szerepelni, a kihelyezett kamerák látószögéről a rendezvény szervezőitől tájékoztatást kérhet, illetve a felvétel készítése, vagy nyilvánosságra hozatala ellen tiltakozhat, a róla készült felvétel törlését kérheti. Szervezet a tiltakozás érvényesítéséhez megtesz minden tőle telhetőt, hogy a nyilvánosságra hozott felvételeket visszavonja, törölje azonban az internetes technológia természetéből fakadóan a korlátozás csak a tiltó nyilatkozat megtételét követő időszakra köti adatkezelőt.

A szervezet az adatokhoz való hozzáférést megfelelő jogosultságokkal és jogosultsági szintekkel biztosítja.

9.     ÉRINTETTI JOGOK

Az adatkezelés hatálya alá tartozó érintettek gyakorolhatják mindazon jogukat, amelyek a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelet szerint megilletik. Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a fent megjelölt célból történő kezelése ellen, azonban az esetleges nyilvánosságra hozatal és az internetes technológia természetéből fakadóan a korlátozás csak a tiltó nyilatkozat megtételét követő időszakra köti adatkezelőt.

Amennyiben az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, az Adatkezelő korlátozza az érintett személyes adatinak kezelését, azokon további műveleteket nem végez. A korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. Amennyiben az érintett tiltakozása megalapozott, az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezeli tovább. Amennyiben megállapításra kerül, hogy az adatkezelést az Adatkezelő jogos érdeke továbbra is indokolttá teszi, az adatkezelés tovább folytatódik. Az adatkezelő mind a tiltakozásnak eleget tevő, mind pedig az azt megtagadó döntéséről írásban tájékoztatja az érintettet.

Az Alaptörvény rögzíti, hogy mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez. A GDPR alapelvi szinten rögzíti, hogy a természetes személyek személyes adatainak kezelésével összefüggő védelme alapvető jog. Az Info tv. kifejezett célja az adatok kezelésére vonatkozó alapvető szabályok meghatározása annak érdekében, hogy a természetes személyek magánszféráját az adatkezelők tiszteletben tartsák.  A Polgári Törvénykönyv külön nevesíti a magántitokhoz és a személyes adatok védelméhez való jogot. A személyes adattal visszaélést a Büntető Törvénykönyv is bünteti. Fenti jogszabályok alapján az Érintetteknek méltánylást érdemlő alapvető joga, hogy információs önrendelkezési jogát gyakorolhassa, hogy magánszféráját az adatkezelő tiszteletben tartsa.

10.  MEGÁLLAPÍTÁSOK

A személyes adatok ilyen módon történő kezelése célhoz kötött, valamint jogszabályi rendelkezésen alapul, továbbá a GDPR alapelveinek figyelembevételével történik.

Az ITBN rendezvényszervező bizottsága az előzetes tájékoztatásnak megfelelően közzétette az adatkezelési tájékoztatóját és az adatvédelmi nyilatkozatát, valamint a regisztrációs felületen is hivatkozásként megjelenítette, továbbá az esemény helyszínén jól látható figyelmeztető jelzéseket (piktogramok) is elhelyezett.

11.  AZ ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT EREDMÉNYE

Fent bemutatott adatkezelési tevékenység szerves része a rendezvény megvalósításának, amely hozzájárul a jövőbeni esemény népszerűsítéséhez, ezáltal a látogatottság növeléséhez.

Ezen adatkezelés hatását az Érintett érdekeire és alapvető jogaira megfelelő garanciák, valamint rendeletben meghatározott alapvető jogok biztosítottak.

Az adatkezelés átlátható és elszámoltatható, valamint megfelelő szintű szervezési és technikai intézkedések kerültek alkalmazásra az adatok védelme érdekében.

Az érdekmérlegelési teszt eredménye, hogy a Társaság az adatbázisában tárolt személyes adatokat a GDPR hatályba lépését követően, 2018. május 25. napjától a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott jogalap, a jogos érdek alapján kezeli.