Menu
A+ A A-

Adatvédelem

Érdekmérlegelési teszt - Referencia alapú jelentkezés kezelés

1.     SZERVEZET ADATAI

Az adatkezelő neve

ITBN CONF-EXPO (Cipóren Kft.)

Az adatkezelő címe

1137 Budapest, Pozsonyi út 16.

(Édesmindegy Desszertbár)

Az adatkezelő elérhetőségei

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap: www.ITBN.hu

Adatvédelmi Tisztviselő

Balogh Turul

Elérhetőségei

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Postacím: H-1137 Budapest, Pozsonyi út 16. (Édesmindegy Desszertbár)

2.     AZ ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT TÁRGYA

Jogos érdek vizsgálata az ITBN CONF EXPO (Cipóren Kft.) által megrendezésre kerülő Informatikai Biztonság Napja rendezvény során kezelt adatok tekintetében, melynek során a referencia alapú jelentkezés kezelése történik.

3.     A TERVEZETT SZEMÉLYES ADATKEZELÉS CÉLJA

Adatkezelő a rendezvényen való részvételt regisztrációhoz és referencia személy megadásához köti, annak érdekében, hogy a szakmai érdekeltségű személyeknek és az eseményt támogató szakmai partnereknek biztosítani tudja a részvételt, a helyszín befogadóképességének korlátozottsága miatt, illetve az esemény nyíltságából és ingyenességéből eredő túljelentkezés kockázatának elkerülésére érdekében.

4.     A TERVEZETT SZEMÉLYES ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelés jogalapja a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, mely alapján az adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben „az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé”.

5.     A KEZELNI KÍVÁNT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

Név, cégnév, beosztás, email-cím

6.     A KEZELNI KÍVÁNT SZEMÉLYES ADATOK FORRÁSA

Adatkezelő által a rendezvény honlapján biztosított regisztrációs felületen történő (mind jelentkező, mint referencia személy adatai tekintetében) Érintett általi önkéntes adatszolgáltatás útján.

7.     AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az adatbázisban szereplő adatokat Adatkezelő egy évig őrzi meg, ezt követően az adatok törlésre kerülnek.

8.     AZ ADATKEZELÉS MÓDJA

A beérkezett regisztrációs adatok feldolgozásával a referencia személy megkeresése történik, melynek során elektronikus levél formájában a referencia személy értesítésére kerül sor, melyben a megkeresés tárgya és indokai szerepelnek. Ezen megkeresés a regisztráló személyes adatait tartalmazza. A megerősítés után, a referencia személy jóváhagyásával a regisztráció befejezettnek tekinthető.

Amennyiben a jelentkező személy a korábbi rendezvényen megjelent és a regisztrációs adatai megegyeznek a korábbi regisztráció során megadott adatokkal, úgy a jelentkezés folyamata leegyszerűsíthető.

A szervezet az adatokhoz való hozzáférést megfelelő jogosultságokkal és jogosultsági szintekkel biztosítja.

9.     ÉRINTETTI JOGOK

Az adatkezelés hatálya alá tartozó érintettek gyakorolhatják mindazon jogukat, amelyek a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelet szerint megilletik. Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a fent megjelölt célból történő kezelése ellen.

Amennyiben az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, az Adatkezelő korlátozza az érintett személyes adatinak kezelését, azokon további műveleteket nem végez. A korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. Amennyiben az érintett tiltakozása megalapozott, az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezeli tovább. Amennyiben megállapításra kerül, hogy az adatkezelést az Adatkezelő jogos érdeke továbbra is indokolttá teszi, az adatkezelés tovább folytatódik. Az adatkezelő mind a tiltakozásnak eleget tevő, mind pedig az azt megtagadó döntéséről írásban tájékoztatja az érintettet.

Az Alaptörvény rögzíti, hogy mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez. A GDPR alapelvi szinten rögzíti, hogy a természetes személyek személyes adatainak kezelésével összefüggő védelme alapvető jog. Az Info tv. kifejezett célja az adatok kezelésére vonatkozó alapvető szabályok meghatározása annak érdekében, hogy a természetes személyek magánszféráját az adatkezelők tiszteletben tartsák.  A Polgári Törvénykönyv külön nevesíti a magántitokhoz és a személyes adatok védelméhez való jogot. A személyes adattal visszaélést a Büntető Törvénykönyv is bünteti. Fenti jogszabályok alapján az Érintetteknek méltánylást érdemlő alapvető joga, hogy információs önrendelkezési jogát gyakorolhassa, hogy magánszféráját az adatkezelő tiszteletben tartsa.

10.  MEGÁLLAPÍTÁSOK

A regisztráció során megadott adatok a jelentkező személy által kerülnek rögzítésre, a referencia fogalmából eredően valószínűsíthető, hogy az ilyen céllal megjelölt személynek tudomása van arról, hogy őt ezen okból kifolyólag megjelölhetik. Annak kizárására, hogy tévesen vagy hibásan megadott személy számára kerüljenek elküldésre jelentkező adatai, az adatok közlését megelőzően referencia személy megerősítésének kérése történik.

Az adatkezelés során különleges adat nem kerül feldolgozásra, begyűjtésre.

A személyes adatok ilyen módon történő kezelése célhoz kötött, valamint az adatkezelés alapelveinek figyelembevételével történik.

Az ITBN rendezvényszervező bizottsága az előzetes tájékoztatásnak megfelelően közzétette az adatkezelési tájékoztatóját és az adatvédelmi nyilatkozatát, valamint a regisztrációs felületen is hivatkozásként megjelenítette.

11.  AZ ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT EREDMÉNYE

Fent bemutatott adatkezelési tevékenység nélkülözhetetlen része a rendezvény megvalósításának, amely hozzájárul a rendezvény szakmai érdeklődésű csoportjának fenntartásához.

Ezen adatkezelés hatását az Érintett érdekeire és alapvető jogaira megfelelő garanciák, valamint rendeletben meghatározott alapvető jogok biztosítottak.

Az adatkezelés átlátható és elszámoltatható, valamint megfelelő szintű szervezési és technikai intézkedések kerültek alkalmazásra az adatok védelme érdekében.

Az érdekmérlegelési teszt eredménye, hogy a Társaság az adatbázisában tárolt személyes adatokat a GDPR hatályba lépését követően, 2018. május 25. napjától a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott jogalap, a jogos érdek alapján kezeli.  

Érdekmérlegelési teszt - Mozgásirány rögzítése

1.     SZERVEZET ADATAI

Az adatkezelő neve

ITBN CONF-EXPO (Cipóren Kft.)

Az adatkezelő címe

1137 Budapest, Pozsonyi út 16.

(Édesmindegy Desszertbár)

Az adatkezelő elérhetőségei

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap: www.ITBN.hu

Adatvédelmi Tisztviselő

Balogh Turul

Elérhetőségei

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Postacím: H-1137 Budapest, Pozsonyi út 16. (Édesmindegy Desszertbár)

2.     AZ ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT TÁRGYA

Jogos érdek vizsgálata az ITBN CONF EXPO (Cipóren Kft.) által megrendezésre kerülő Informatikai Biztonság Napja rendezvény során kezelt adatok tekintetében, mely során a regisztrációs adatokból képződő regisztrációs kód megfigyelése, azaz a mozgásirány rögzítése történik.

3.     A TERVEZETT SZEMÉLYES ADATKEZELÉS CÉLJA

Adatkezelő a rendezvény ideje alatt Érintett számára kibocsátott egyedi regisztrációs kódot (QR) felhasználja az egyes előadásokra való bejutás ellenőrzése, valamint az előadások népszerűségének, látogatottságának mérése céljából.

4.     A TERVEZETT SZEMÉLYES ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelés jogalapja a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, mely alapján az adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben „az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé”.

 5.     A KEZELNI KÍVÁNT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

Regisztrációs kód, mozgásirány

6.     A KEZELNI KÍVÁNT SZEMÉLYES ADATOK FORRÁSA

Esemény ideje alatt a látogató egyedi, adatkezelő által generált kód (QR) valamint, látogató egyedi mozgásiránya, mely anonimizált módon kerül rögzítésre, az Érintettel össze nem egyeztethető módon.

7.     AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A mozgásirányból származó anonimizált adatokat a cél teljesülésének végéig kerülnek tárolásra.

8.     AZ ADATKEZELÉS MÓDJA

A regisztrációs kód egyedileg generált azonosító, amely a belépőkártyán kerül feltüntetésre. A főbejáraton, az egyes helyiségekbe, előadásokra belépést megelőzően a regisztrációs kód leolvasása után lehetséges, mely egyben a belépésre jogosultság ellenőrzésére és a mozgásirány rögzítésére is szolgál. Az alkalmazott QR kód technológia és a leolvasó eszközök személyes adatot nem tartalmaznak és nem rögzítenek, így az adatkezelés az érintettekkel össze nem egyeztethető módon történik. A rendezvény végén statisztikai céllal az adatok feldolgozására kerül sor, ahol az egyes előadásokon megjelentek számából készül kimutatás.

A szervezet az adatokhoz való hozzáférést megfelelő jogosultságokkal és jogosultsági szintekkel biztosítja.

9.     ÉRINTETTI JOGOK

Az adatkezelés hatálya alá tartozó érintettek gyakorolhatják mindazon jogukat, amelyek a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelet szerint megilletik. Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a fent megjelölt célból történő kezelése ellen.

Amennyiben az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, az Adatkezelő korlátozza az érintett személyes adatinak kezelését, azokon további műveleteket nem végez. A korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. Amennyiben az érintett tiltakozása megalapozott, az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezeli tovább. Amennyiben megállapításra kerül, hogy az adatkezelést az Adatkezelő jogos érdeke továbbra is indokolttá teszi, az adatkezelés tovább folytatódik. Az adatkezelő mind a tiltakozásnak eleget tevő, mind pedig az azt megtagadó döntéséről írásban tájékoztatja az érintettet.

Az Alaptörvény rögzíti, hogy mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez. A GDPR alapelvi szinten rögzíti, hogy a természetes személyek személyes adatainak kezelésével összefüggő védelme alapvető jog. Az Info tv. kifejezett célja az adatok kezelésére vonatkozó alapvető szabályok meghatározása annak érdekében, hogy a természetes személyek magánszféráját az adatkezelők tiszteletben tartsák.  A Polgári Törvénykönyv külön nevesíti a magántitokhoz és a személyes adatok védelméhez való jogot. A személyes adattal visszaélést a Büntető Törvénykönyv is bünteti. Fenti jogszabályok alapján az Érintetteknek méltánylást érdemlő alapvető joga, hogy információs önrendelkezési jogát gyakorolhassa, hogy magánszféráját az adatkezelő tiszteletben tartsa.

Az adatok kezelése elleni tiltakozás vagy az adatok korlátozása a rendezvényen való részvétel kizárását vonhatja maga után, hiszen az alkalmazott technológiához elengedhetetlen a regisztrációs kód alkalmazása.

10.  MEGÁLLAPÍTÁSOK

Az adatok feldolgozása során nem történik az érintett jogaira és szabadságaira nézve hátrányos megkülönböztetés, valamint az adatkezelés az érintettel össze nem egyeztethető, kapcsolható módon történik. Az adatkezelés során különleges adat nem kerül feldolgozásra, begyűjtésre.

A mozgásirány rögzítése nagyban hozzájárul a szervezőbizottság munkájához, hiszen az így készült kimutatások valós képet adnak a résztvevőket érdeklő tartalmakról és előadásokról.

A személyes adatok ilyen módon történő kezelése célhoz kötött, valamint az adatkezelés alapelveinek - különösen figyelembevételével történik.

Az ITBN rendezvényszervező bizottsága az előzetes tájékoztatásnak megfelelően közzétette az adatkezelési tájékoztatóját és az adatvédelmi nyilatkozatát, valamint a regisztrációs felületen is hivatkozásként megjelenítette.

 

11.  AZ ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT EREDMÉNYE

Fent bemutatott adatkezelési tevékenység szerves része az esemény lebonyolításának, mely a rendezvény jövőbeni szervezéséhez, szakmai tartalmak összeállításához nagyban hozzájárul.

Ezen adatkezelés hatását az Érintett érdekeire és alapvető jogaira megfelelő garanciák, valamint rendeletben meghatározott alapvető jogok biztosítottak.

Az adatkezelés átlátható és elszámoltatható, valamint megfelelő szintű szervezési és technikai intézkedések kerültek alkalmazásra az adatok védelme érdekében.

Az érdekmérlegelési teszt eredménye, hogy a Társaság az adatbázisában tárolt személyes adatokat a GDPR hatályba lépését követően, 2018. május 25. napjától a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott jogalap, a jogos érdek alapján kezeli. 

 

 

 

Érdekmérlegelési teszt Adatbázis tisztítása

1.     SZERVEZET ADATAI

Az adatkezelő neve

ITBN CONF-EXPO (Cipóren Kft.)

Az adatkezelő címe

1137 Budapest, Pozsonyi út 16.

(Édesmindegy Desszertbár)

Az adatkezelő elérhetőségei

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap: www.ITBN.hu

Adatvédelmi Tisztviselő

Balogh Turul

Elérhetőségei

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Postacím: H-1137 Budapest, Pozsonyi út 16. (Édesmindegy Desszertbár)

2.     AZ ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT TÁRGYA

Jogos érdek vizsgálata az ITBN CONF EXPO (Cipóren Kft.) által megrendezésre kerülő Informatikai Biztonság Napja rendezvény során kezelt adatok tekintetében, mely során a regisztrációs adatok tisztítása, javítása történik.

3.     A TERVEZETT SZEMÉLYES ADATKEZELÉS CÉLJA

Adatkezelő a rendezvény regisztrációs felületén megadott személyes adatok tisztítása, javítása céljából kezeli azokat, hogy egységes megjelenés biztosítson, javítsa az elgépeléseket, valamint hibátlan nyomon követhető tiszta adatbázist hozzon létre.

4.     A TERVEZETT SZEMÉLYES ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelés jogalapja a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, mely alapján az adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben „az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé”. 

5.     A KEZELNI KÍVÁNT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

Név, cégnév, beosztás, munkakör-besorolás, email-cím, telefonszám.

6.     A KEZELNI KÍVÁNT SZEMÉLYES ADATOK FORRÁSA

Adatkezelő által a rendezvény honlapján biztosított regisztrációs felületen történő Érintett általi önkéntes adatszolgáltatás útján.

7.     AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az adatbázisban szereplő adatokat Adatkezelő egy évig őrzi meg, a soron következő rendezvény adatbázisának tisztításához szükséges ideig, ezt követően a korábbi adatok törlésre kerülnek.

8.     AZ ADATKEZELÉS MÓDJA

A tisztítás során csak az olyan típusú hibák kerülnek javításra, amely az elgépelésekből, téves adatrögzítésből erednek, így a kis- és nagybetűk felcserélése, egyértelmű megnevezések rosszul rögzítése. Ezen túlmenően az olyan adatok, amelyek egyértelműen nem azonosíthatók az érintett megkeresésével, egyeztetés során kerül javításra. E javítás a megadott adatok felülbírálatára, önhatalmú módosítására, cseréjére nem terjed ki.

Az adatbázis manuális módon kerül tisztázásra. A szervezet az adatokhoz való hozzáférést megfelelő jogosultságokkal és jogosultsági szintekkel biztosítja.

9.     ÉRINTETTI JOGOK

Az adatkezelés hatálya alá tartozó érintettek gyakorolhatják mindazon jogukat, amelyek a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelet szerint megilletik. Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a fent megjelölt célból történő kezelése ellen.

Amennyiben az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, az Adatkezelő korlátozza az érintett személyes adatinak kezelését, azokon további műveleteket nem végez. A korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. Amennyiben az érintett tiltakozása megalapozott, az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezeli tovább. Amennyiben megállapításra kerül, hogy az adatkezelést az Adatkezelő jogos érdeke továbbra is indokolttá teszi, az adatkezelés tovább folytatódik. Az adatkezelő mind a tiltakozásnak eleget tevő, mind pedig az azt megtagadó döntéséről írásban tájékoztatja az érintettet.

Az Alaptörvény rögzíti, hogy mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez. A GDPR alapelvi szinten rögzíti, hogy a természetes személyek személyes adatainak kezelésével összefüggő védelme alapvető jog. Az Info tv. kifejezett célja az adatok kezelésére vonatkozó alapvető szabályok meghatározása annak érdekében, hogy a természetes személyek magánszféráját az adatkezelők tiszteletben tartsák.  A Polgári Törvénykönyv külön nevesíti a magántitokhoz és a személyes adatok védelméhez való jogot. A személyes adattal visszaélést a Büntető Törvénykönyv is bünteti. Fenti jogszabályok alapján az Érintetteknek méltánylást érdemlő alapvető joga, hogy információs önrendelkezési jogát gyakorolhassa, hogy magánszféráját az adatkezelő tiszteletben tartsa.

10.  MEGÁLLAPÍTÁSOK

Az adatok tisztítása során nem történik az érintett jogaira és szabadságaira nézve hátrányos megkülönböztetés, valamint az adatkezelés csökkenti az esetleges rossz megjelenítéssel járó kockázatokat.

Az adatkezelés során különleges adat nem kerül feldolgozásra, begyűjtésre.

A tisztítás elvégzése a rendezvény megjelenéséhez nagyban hozzájárul, annak hiányában a megítélést ronthatja, negatív visszhangot kelthet, súlyosabb esetben presztízsvesztéssel járhat.

A személyes adatok ilyen módon történő kezelése célhoz kötött, valamint az adatkezelés alapelveinek - különösen a pontosság, korlátozott tárolhatóság - figyelembevételével történik.

Az ITBN rendezvényszervező bizottsága az előzetes tájékoztatásnak megfelelően közzétette az adatkezelési tájékoztatóját és az adatvédelmi nyilatkozatát, valamint a regisztrációs felületen is hivatkozásként megjelenítette.

11.  AZ ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT EREDMÉNYE

Fent bemutatott adatkezelési tevékenység nélkülözhetetlen része a rendezvény megvalósításának, amely hozzájárul az adatok pontos és naprakészen tartásához, valamint az adatbázis megfelelő szintű használatához.

Az érintettnek is lényeges érdeke fűződik adatai kezeléséhez, amely egybeesik az ITBN érdekével.

Ezen adatkezelés hatását az Érintett érdekeire és alapvető jogaira megfelelő garanciák, valamint rendeletben meghatározott alapvető jogok biztosítottak.

Az adatkezelés átlátható és elszámoltatható, valamint megfelelő szintű szervezési és technikai intézkedések kerültek alkalmazásra az adatok védelme érdekében.

Az érdekmérlegelési teszt eredménye, hogy a Társaság az adatbázisában tárolt személyes adatokat a GDPR hatályba lépését követően, 2018. május 25. napjától a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott jogalap, a jogos érdek alapján kezeli. 

 

 

 

Érdekmérlegelési teszt - Képmás, hang rögzítése marketing céllal

 1.     SZERVEZET ADATAI

Az adatkezelő neve

ITBN CONF-EXPO (Cipóren Kft.)

Az adatkezelő címe

1137 Budapest, Pozsonyi út 16.

(Édesmindegy Desszertbár)

Az adatkezelő elérhetőségei

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap: www.ITBN.hu

Adatvédelmi Tisztviselő

Balogh Turul

Elérhetőségei

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Postacím: H-1137 Budapest, Pozsonyi út 16. (Édesmindegy Desszertbár)

 2.     AZ ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT TÁRGYA

Jogos érdek vizsgálata az ITBN CONF EXPO (Cipóren Kft.) által megrendezésre kerülő Informatikai Biztonság Napja rendezvény során kezelt adatok tekintetében, mely során az esemény résztvevőiről fotó és videófelvétel készül(het). 

3.     A TERVEZETT SZEMÉLYES ADATKEZELÉS CÉLJA

A rendezvény ideje alatt a résztvevőkről felvételek készülnek (fényképek és videófelvételek hangrögzítéssel egybekötve), melyek azt a célt szolgálják, hogy a rendezvényről megfelelő multimédiás tartalom (összefoglaló filmek / videók / reklámanyagok) kerüljenek előállításra, továbbá a kihelyezett videókamerák felvételeinek statisztikai célú (adott előadás látogatottság mérésének) felhasználására.

4.     A TERVEZETT SZEMÉLYES ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelés jogalapja a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, mely alapján az adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben „az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé”.

Továbbá a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 2:48. §-ának a képmáshoz és a hangfelvételhez való jog (2) bekezdésének értelmében: nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén.

5.     A KEZELNI KÍVÁNT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

Képmás (fénykép, mozgókép, videó) és hang

6.     A KEZELNI KÍVÁNT SZEMÉLYES ADATOK FORRÁSA

Adatkezelő által a rendezvény helyszínén kihelyezett videókamerák és megbízottak által történő felvételek készítése során keletkeznek. Ezen kihelyezett kamerák és a megbízottak által készített felvételek az ITBN felügyelete alá tartoznak.

7.     AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az elkészített és tárolt felvételek megőrzésére az eredeti cél megszűnéséig, de legfeljebb három évig történik.

8.     AZ ADATKEZELÉS MÓDJA

A felvételeket a szervezet közösségi oldalakon, sajtóban, illetve egyéb médiumokban nyilvánosságra hozhatja.  A szervezet az érintett kifejezett és előzetes hozzájárulása hiányában nem készít kifejezetten csak az érintettről felvételt (egyéni ábrázolás), azonban a rendezvény résztvevői adott esetben megjelenhetnek a felvételeken. A szervezet a rendezvényen résztvevő látogató tájékoztatása érdekében jól látható helyen felvétel készítésére vonatkozó figyelmeztető jelzéseket helyez ki. Amennyiben a látogató nem kíván a felvételeken szerepelni, a kihelyezett kamerák látószögéről a rendezvény szervezőitől tájékoztatást kérhet, illetve a felvétel készítése, vagy nyilvánosságra hozatala ellen tiltakozhat, a róla készült felvétel törlését kérheti. Szervezet a tiltakozás érvényesítéséhez megtesz minden tőle telhetőt, hogy a nyilvánosságra hozott felvételeket visszavonja, törölje azonban az internetes technológia természetéből fakadóan a korlátozás csak a tiltó nyilatkozat megtételét követő időszakra köti adatkezelőt.

A szervezet az adatokhoz való hozzáférést megfelelő jogosultságokkal és jogosultsági szintekkel biztosítja.

9.     ÉRINTETTI JOGOK

Az adatkezelés hatálya alá tartozó érintettek gyakorolhatják mindazon jogukat, amelyek a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelet szerint megilletik. Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a fent megjelölt célból történő kezelése ellen, azonban az esetleges nyilvánosságra hozatal és az internetes technológia természetéből fakadóan a korlátozás csak a tiltó nyilatkozat megtételét követő időszakra köti adatkezelőt.

Amennyiben az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, az Adatkezelő korlátozza az érintett személyes adatinak kezelését, azokon további műveleteket nem végez. A korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. Amennyiben az érintett tiltakozása megalapozott, az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezeli tovább. Amennyiben megállapításra kerül, hogy az adatkezelést az Adatkezelő jogos érdeke továbbra is indokolttá teszi, az adatkezelés tovább folytatódik. Az adatkezelő mind a tiltakozásnak eleget tevő, mind pedig az azt megtagadó döntéséről írásban tájékoztatja az érintettet.

Az Alaptörvény rögzíti, hogy mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez. A GDPR alapelvi szinten rögzíti, hogy a természetes személyek személyes adatainak kezelésével összefüggő védelme alapvető jog. Az Info tv. kifejezett célja az adatok kezelésére vonatkozó alapvető szabályok meghatározása annak érdekében, hogy a természetes személyek magánszféráját az adatkezelők tiszteletben tartsák.  A Polgári Törvénykönyv külön nevesíti a magántitokhoz és a személyes adatok védelméhez való jogot. A személyes adattal visszaélést a Büntető Törvénykönyv is bünteti. Fenti jogszabályok alapján az Érintetteknek méltánylást érdemlő alapvető joga, hogy információs önrendelkezési jogát gyakorolhassa, hogy magánszféráját az adatkezelő tiszteletben tartsa.

10.  MEGÁLLAPÍTÁSOK

A személyes adatok ilyen módon történő kezelése célhoz kötött, valamint jogszabályi rendelkezésen alapul, továbbá a GDPR alapelveinek figyelembevételével történik.

Az ITBN rendezvényszervező bizottsága az előzetes tájékoztatásnak megfelelően közzétette az adatkezelési tájékoztatóját és az adatvédelmi nyilatkozatát, valamint a regisztrációs felületen is hivatkozásként megjelenítette, továbbá az esemény helyszínén jól látható figyelmeztető jelzéseket (piktogramok) is elhelyezett.

11.  AZ ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT EREDMÉNYE

Fent bemutatott adatkezelési tevékenység szerves része a rendezvény megvalósításának, amely hozzájárul a jövőbeni esemény népszerűsítéséhez, ezáltal a látogatottság növeléséhez.

Ezen adatkezelés hatását az Érintett érdekeire és alapvető jogaira megfelelő garanciák, valamint rendeletben meghatározott alapvető jogok biztosítottak.

Az adatkezelés átlátható és elszámoltatható, valamint megfelelő szintű szervezési és technikai intézkedések kerültek alkalmazásra az adatok védelme érdekében.

Az érdekmérlegelési teszt eredménye, hogy a Társaság az adatbázisában tárolt személyes adatokat a GDPR hatályba lépését követően, 2018. május 25. napjától a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott jogalap, a jogos érdek alapján kezeli.

 

 

 

Adatvédelmi Nyilatkozat

Tisztelt Látogatónk!

Kérjük, olvassa át alaposan jelen adatvédelmi nyilatkozatot, mivel ez határozza meg, hogy az ITBN CONF-EXPO miként kezeli az adatokat és milyen technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy az adatok biztonságát garantálja. Amikor webhelyünket használja, akkor az ITBN CONF-EXPO (mint adatkezelő) feldolgozza az Ön személyes adatait, mely adatokról, azok kezelésének céljáról és időtartamáról az adatkezelési tájékoztatóban tájékozódhat bővebben.

   Szervezet adatai

Név: Cipóren Kft.

Székhely: 1025 Budapest, Vöröstorony u 10-16/D

Postacím: H-1137 Budapest, Pozsonyi út 16. (Édesmindegy Desszertbár)

Cégjegyzékszám: 01-09- 720381

Elérhetőség: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap: www.itbn.hu

Ha bármilyen kérdése van az adatvédelmi nyilatkozatot illetően, vegye fel a kapcsolatot adatvédelmi tisztviselőnkkel.

   Adatvédelmi tisztviselő

Név: Balogh Turul

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Postacím: H-1137 Budapest, Pozsonyi út 16. (Édesmindegy Desszertbár)

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről – általános adatvédelmi rendelet) (továbbiakban: GDPR), és az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) rendelkezései alapján dolgozzuk fel az Ön személyes adatait.

Időről időre ennek az oldalnak a frissítésével módosíthatjuk ezt az adatvédelmi nyilatkozatot. Amennyiben ezek lényegesen nagy változtatásokkal jár Önre nézve, erről értesíteni fogjuk.

   Mi a személyes adat?

A „személyes adat” olyan információ, amely egy azonosított vagy azonosítható személyre vonatkozik, és amelyet akkor gyűjtünk, amikor Ön ezt a webhelyet használja. A webhely használatakor fontos, hogy Ön csakis az Ön saját személyes adatait adja meg, és ellenőrizze a megadott adatok pontosságát és naprakészségét. Felhívjuk a figyelmét, hogy Ön lesz a felelős minden Ön által megadott pontatlan, külső félhez tartozó vagy hamis személyes adatért.

   Milyen adatokat gyűjtünk?

A webhely használatakor és a cookie-k használatára vonatkozó hozzájárulásának megfelelően, kérjük, ne feledje, hogy rögzíthetjük a következőket:

 • a webhely Ön által meglátogatott területeit;
 • nyelvi beállításait;
 • a kampányt/URL-címet, ahonnan a webhelyre érkezett;
 • a webhelyen végzett tevékenységét, például a megtekintett termékeket, a letöltött erőforrásokat és az Ön által megadott adatokat;
 • információkat a számítógépéről, például a használt böngésző típusát, hálózatának helyét és a használt internetkapcsolatot (pl. szélessávú, ADSL stb.) és IP-címét; valamint
 • műszaki és egyéb adatokat, amelyek nem azonosítják személyesen Önt.

Mindezt a cookie-k (erről lentebb tájékozódhat, hogy mik a cookie-k, hogyan használjuk azokat a webhelyünkön.)

Amennyiben egyéb tevékenységek mellett Ön egy felhasználói fiókot hoz létre, online lekérdezést futtat, információkat kér tőlünk, feliratkozik egy hírlevélre vagy regisztrál egy rendezvényünkre, akkor a következő önkéntesen megadható információk közül néhányat vagy mindet igényelhetjük Öntől:

 • az Ön neve;
 • a fiók jelszava;
 • beosztása;
 • cégnév;
 • e-mail-cím;
 • postacím;
 • telefonszám.

 Miután létrehozott egy felhasználói fiókot, és bejelentkezett, vagy adatokat küld a webhelyünkön keresztül, tudni fogjuk, hogy ki Ön, Ön hozzájárul, hogy a jelen webhelyen végzett tevékenységeit, valamint az Önről és/vagy cégéről gyűjtött adatokat rögzítsük           rendszereinkben.
Van néhány kötelezően megadandó információ, ezeket egy csillag (*) jelzi, ám a többi információ megadása nem kötelező, így ha ezeket nem kívánja megadni nekünk, akkor ne aggódjon emiatt. Azonban ezek segítenek nekünk abban, hogy válaszoljunk Önnek. Ha nem adja meg a kötelezően megadandó információkat, akkor megtagadhatjuk a válaszadást arra a megkeresésre, amelynél ezekre az információkra szükség volt.


   Mit teszünk a gyűjtött információkkal?
Ezeket az információkat az alább felsorolt célokra használjuk annak érdekében, hogy:

 • megfeleljünk a jogszabályi kötelezettségeinknek;
 • megvizsgáljuk és válaszoljunk az esetleges jogsértésekre vagy honlapunk irányelveinek megsértésére, valamint az érintett külső felek rendszereit és hálózatait érintő támadásokra;
 • azonosítsuk Önt, és kommunikáljunk Önnel;
 • biztosítsuk Önnek ezt a webhelyet, valamint információinkat (akár a webhelyen keresztül vagy offline);
 • felhasználói fiókot biztosítsunk Önnek;
 • a belső feljegyzéseket vezessünk;
 • tovább fejlesszük a webhelyet;
 • teljesítsük a kéréseit, és válaszoljunk a kérdéseire vagy panaszaira;
 • piackutatáshoz, valamint a marketingstratégiák és kampányok értékeléséhez;
 • saját termékeinket és szolgáltatásainkat hirdessünk Önnek, például hírlevelek és rendezvényekre szóló meghívók küldésével.

   Marketing
Szeretnénk olyan információkkal szolgálni Önnek, amelyekről úgy gondoljuk, hogy Ön érdekesnek találhatja. Ezeket az információkat e-mailben küldhetjük el Önnek, amennyiben Ön ehhez hozzájárul (lásd alább).

   Adatainak megőrzése

Az Ön személyes adatait csak arra az időre őrizzük meg, ami ahhoz szükséges, hogy az adatkezelési tájékoztatóban leírt célokat teljesítsük, vagy hogy törvényi kötelezettségeinknek eleget tegyünk.

Ha az Ön személyes adatait az Ön hozzájárulásával dolgozzuk fel (például marketingcélokra), a személyes adatokat mindaddig megőrizzük, amíg Ön vissza nem vonja a hozzájárulását a feldolgozáshoz, vagy a törvény által meghatározott határidő eléréséig.

   Biztonság

Az ITBN elkötelezett az adatbiztonság mellett. A jogosulatlan hozzáférés vagy közzététel megakadályozása érdekében a gyűjtött adatok védelméhez és biztosításához megfelelő fizikai, elektronikai és irányítási eljárásokat állítottunk fel. Ha bármikor egy biztonsági incidens megtörténtét gyanítja, vagy ilyenről tudomást szerez (pl. ellopják a jelen webhelyen regisztrált fiókjához való hozzáférésre szolgáló jelszavát, vagy gyanús üzenetet kap valakitől, vagy egy hamis webhelyről kap üzenetet), akkor, kérjük, a lehető leghamarabb továbbítsa nekünk ezt az üzenetet, vagy jelentse az incidenst a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen.

   Más webhelyekre mutató hivatkozások

Webhelyünk vagy marketingcélú e-mail-üzeneteink időnként olyan hivatkozásokat is tartalmaznak, amelyek olyan külső felek webhelyeire mutatnak, amelyek felett nem rendelkezünk ellenőrzési lehetőséggel. Miután elhagyja webhelyünket, vagy kilép a marketingcélú e-mail-üzenetből, már nem vagyunk felelősek ezen külső felek webhelyének tartalmáért vagy az ezeken a webhelyeken megadott adatok védelméért és titkosságáért. Járjon el óvatosan, és tekintse meg a kérdéses webhely adatvédelmi nyilatkozatát vagy adatvédelmi irányelveit.

   Cookie (Süti) használat

A sütik használatának célja, hogy a későbbiekben jobban testre szabhatóak legyenek az oldalak, a látogató érdeklődésének és igényeinek megfelelően, ezáltal könnyebbé válik az oldalak használata. A sütik célja továbbá a jövőbeni felhasználói tevékenységek gyorsítása és a felhasználói élmény javítása az oldalak használata közben. A sütik anonim, összesített statisztika készítésére is alkalmasak, így jobban megérthető, hogy az emberek hogyan használják az oldalakat és így javítani lehet azok struktúráján és tartalmán. Ebből az információból nem lehet a természetes személyt azonosítani.

Kétféle süti használható az oldalakon, a munkamenet süti és az állandó süti. A munkamenet sütik ideiglenesek, azaz addig maradnak a készüléken, amíg a látogató el nem hagyja az ITBN oldalát. Az állandó sütik sokkal tovább maradnak a készüléken, előfordulhat, hogy egészen addig, amíg manuálisan ki nem törlik őket.

   A használt sütik fajtái:

Anonim látogatóazonosító (süti) elhelyezése

Az anonim látogatóazonosítók (sütik) olyan fájlok vagy információdarabok, amelyek a felhasználó számítógépén (vagy más internetképes készülékén, mint okostelefon vagy táblagép) tárolódnak, amikor meglátogatja az ITBN oldalát. Egy süti általában tartalmazza a webhely nevét, ahonnan az jött, a saját „élettartamát” (vagyis, hogy milyen hosszan marad a készüléken) és az értékét, ami általában egy véletlenszerűen generált egyedi szám.

Szükséges sütik

Ahhoz szükségesek, hogy az ITBN oldalak jól működjenek, lehetővé teszik a felhasználóknak, hogy mozogjon webhelyeken és használja a különböző funkciókat. Például a korábbi lépésekre, beírt szövegre való emlékezés megkönnyíti a használatot, amikor visszanavigál egy oldalra ugyanabban a munkamenetben.

Ezek a sütik nem azonosítják egyénileg a felhasználót. Ha a felhasználó nem fogadja el ezen sütik használatát, annak hatása lehet a webhelyre és annak teljesítményére.

Teljesítmény sütik

Segítik megérteni, hogy a látogatók hogyan lépnek kapcsolatba webhelyekkel azáltal, hogy információt szolgáltatnak a meglátogatott helyekről, arról, hogy mennyi időt töltenek az oldalon, és bármely problémáról, amivel találkoztak, mint például a hibaüzenetek. Ez segít az ITBN webhelyeinek teljesítményének javításában. Ezek a sütik nem azonosítanak egyénileg felhasználót. Az adatokat összesítve és névtelenül gyűjtik.

Funkcionalitás sütik

Lehetővé teszik a webhelyeknek, hogy emlékezzenek arra, mik kerültek kiválasztásra (mint például a felhasználónév, nyelv, vagy a régió, ahol tartózkodik az oldal látogatója), hogy egy személyesebb online tapasztalatot nyújtsanak. Azt is lehetővé teszik, hogy videókat nézzen, játékokat játsszon és társasági eszközöket használjon, mint például a blogok, chatszobák és fórumok.

Az ilyen sütik által gyűjtött információkban lehetnek személyes azonosító adatok, amelyeket a felhasználó megosztott, mint a felhasználóneve vagy profilképe. Mindig nyilvánvalóan tájékoztatni kell a látogatót arról, hogy milyen információt gyűjt a weboldal üzemeltetője, mit csinál vele és kivel osztja meg azt. Ha nem fogadja el az oldalt használó ezeket a sütiket, annak hatása lehet a webhely teljesítményére és funkcionalitására és korlátozhatja hozzáférését a webhely tartalmához.

Célzás vagy Reklám sütik

Ezeket a sütiket olyan tartalmak szállítására használjuk, amelyek relevánsabbak a felhasználó számára és érdeklődési köre számára. Ezeket arra lehet használni, hogy célzott hirdetést juttassanak el, és hogy korlátozzák, hogy hányszor néz meg valaki egy hirdetést. Abban is segítenek, hogy mérni lehessen a reklám kampányok hatékonyságát az oldalakon. Ezeket a sütiket arra lehet használni, hogy emlékezzenek a webhelyekre, amelyeket meglátogatott a felhasználó.

Az ilyen sütik legtöbb fajtája követi a látogatókat IP címükön keresztül ez által gyűjthetnek személyesen azonosítható információkat.

   Önt megillető jogok

Ön bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatainak helyesbítését, pontosítását, azok törlését, korlátozását és gyakorolhatja mindazon jogát, amelyre jogszabály Önt feljogosítja.

1. A tájékoztatás kéréséhez való jog

Az érintett személy a fent megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a Szervezettől arról, hogy

- milyen személyes adatait,

- milyen jogalapon,

- milyen adatkezelési cél miatt,

- milyen forrásból,

- mennyi ideig kezeli,

- a Szervezet kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy írásban kérheti, hogy a Szervezet módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét). A Szervezet a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

3. A törléshez való jog

Az érintett személy írásban kérheti a Szervezettől a személyes adatainak a törlését.

A törlési kérelmet a Szervezet abban az esetben utasítja el, ha a Szervezetet a személyes adatok további tárolására jogszabály kötelezi. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor a Szervezet a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az e célból megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti az érintettet.

4. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az érintett személy írásban kérheti, hogy a személyes adatait a Szervezet zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű̋ jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé́ teszi az adatok tárolását.

5. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a Szervezet személyes adatot közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná.

Panasztétel és Jogorvoslat

Az adatkezeléssel kapcsolatosan Ön jogorvoslattal is élhet, ennek keretében az adatkezelés kapcsán az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhat panasszal, valamint panaszt tehet a felügyeleti hatóságnál, ha a megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az adatvédelemre irányadó jogi szabályozást, végezetül Bírósághoz is fordulhat. 

A NAIH elérhetőségei a következők: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; telefon: +36 1 391-1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; webhely: www.naih.hu.

 

További cikkeink...

 1. Adatkezelési Tájékoztató